Cập nhật lúc: 04/12/2018

Xã Ea Na tăng cường công tác thu ngân sách

Trong năm 2018, xã  Ea Na tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách, tập trung xây dựng kế hoạch và các biện pháp đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Từ đầu năm đến nay, ước thực hiện thu ngân sách đạt trên 7,6 tỷ đồng , đạt 115,8% kế hoạch huyện giao và 108,12% kế hoạch xã giao, tăng 19,14% so với cùng kỳ năm 2017.Trong đó: thu ngân sách trên địa bàn trên 334 triệu đồng; thu thuế, phí, lệ phí được hơn 267 triệu đồng; thu biện pháp tài chính gần 67 triệu đồng, đạt 111,5% kế hoạch huyện giao và 95,58% kế hoạch xã giao, tăng 149,77% so với cùng kỳ năm 2017.

Nhằm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách trong năm 2018, xã Ea Na tiếp tục chủ động, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề ra các giải pháp quản lý thu có hiệu quả. Phối hợp đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao năm 2018.

In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106