Cập nhật lúc: 08/05/2023

UBND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022

Ngày 28/4, UBND huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, quý I-2023 và phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Vũ – Chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị 

Trong năm 2022 và quý I-2023, công tác CCHC tiếp tục được cấp ủy, chính quyền huyện và cấp xã quan tâm; các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch liên quan đến CCHC được ban hành kịp thời, bảo đảm chất lượng. Thủ tục hành chính (TTHC) được niêm yết đầy đủ và công khai đúng quy định, tỷ lệ hồ sơ TTHC được cập nhật lên Hệ thống iGate đạt 100%, tỷ lệ TTHC được giải quyết trước hạn cao, số TTHC trễ được xin lỗi đúng quy định; không có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC.Các quy định về cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ được thực hiện tương đối tốt. Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin của huyện từng bước được đầu tư, ngày càng đáp ứng nhu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện, nhu cầu xử lý công việc, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Huyện cũng chú trọng xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; tiếp tục triển khai sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ, hệ thống iGate vào hoạt động của đơn vị; thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Thanh Vũ - Chủ tịch UBND huyện Krông Ana phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến tiêp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2023. Theo đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng, tìm ra các sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC; đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền về CCHC; lãnh đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tăng tỷ lệ văn bản ký số cao hơn, thực hiện 100% văn bản (trừ văn bản mật) được gửi, nhận và xử lý văn bản trên Hệ thống iDesk, lập hồ sơ công việc trên iDesk; chấn chỉnh việc sử dụng hộp thư cá nhân trong trao đổi văn bản hành chính; duy trì 100% TTHC được tiếp nhận, giải quyết qua hệ thống iGate; tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích; thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp ngay sau khi cấp Tỉnh triển khai; rà soát, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ công việc chuyên môn và công tác Cải cách hành chính…

Đại diện các đơn vị ký cam kết thực hiện chỉ tiêu CCHC năm 2023.

Hội nghị cũng đã thông qua Dự thảo Quyết định kiện toàn và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC huyện; thông qua Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC huyện năm 2023; ký cam kết thực hiện chỉ tiêu CCHC năm 2023.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106