Cập nhật lúc: 15/11/2021

Giới Thiệu

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Đài Truyền thanh-Truyền hình Krông Ana được thành lập ngày 30 tháng 9 năm 1992 theo Quyết định số 33/QĐ-UB của UBND huyện Krông Ana.

Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện Krông Ana là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.

Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện là: Sản xuất và phát sóng các chương trình Truyền thanh-Truyền hình bằng tiếng Việt trên hệ thống loa Truyền thanh-Truyền hình, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Quản lý, vận hành các trạm phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với trạm Truyền thanh xã, thị trấn. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Biên chế của Đài Truyền thanh-Truyền hình là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế của Đài Truyền thanh-Truyền hình - huyện do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của huyện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao hàng năm theo quy định của pháp luật.  Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện có Trưởng đài, Phó Trưởng đài và bộ máy giúp việc. Trưởng đài và Phó Trưởng đài do Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng số cán bộ, viên chức: 08. (Trong đó: biên chế: 07; hợp đồng dài hạn: 01. Dân tộc thiểu số 02; nữ: 04; nữ dân tộc thiểu số: 02).

Cụ thể chức danh, vị trí việc làm tại đơn vị như sau:

- Lãnh đạo: 02 (01 Trưởng đài, 01 Phó Trưởng đài);

- Phóng viên: 02;

- Bộ phận kỹ thuật dựng hình: 01;

- Bộ phận kỹ thuật trực phát sóng: 01;

- Kế toán: 01;

- Văn thư: 01

Cơ cấu chi tiết như sau:

sasaa
Nguyễn Xuân Tỉnh
Chức vụ: Trưởng Đài
SĐT:0903224279
sasaa
Nguyễn Kỳ Hồng
Chức vụ:Phó Trưởng đài
SĐT:0945137789
sasaa
Nguyễn Thế Hào
Chức vụ:Kỹ thuật dựng
SĐT:0947047156
sasaa
Phạm Ngọc Thạch
Chức vụ:KT-PTV
SĐT:0988091692
sasaa
H' Yi Êban
Chức vụ:Phóng viên
SĐT:0947047967
sasaa
H' Jim Hmok
Chức vụ:Phóng viên
SĐT:0947157328
sasaa
Kế toán-PTV
Chức vụ:Dương Thị Hồng
SĐT: 0913514541
sasaa
Phạm Nữ Hoàng Anh
Chức vụ:Văn thư
SĐT: 0949650761
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106