Cập nhật lúc: 21/08/2023

Ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana

 

Ngày 8/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Ana tổ chức ký kết chương trình giữa ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Ana và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký kết chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Tuyên truyền về  Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn huyện; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn.

Các nội dung phối hợp cụ thể như : Công tác tuyên truyền; triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội…Thông qua chương trình phối hợp giúp huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên đia bàn.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106