Cập nhật lúc: 22/06/2023

Hội nông dân huyện Krông Ana làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng chính sách ủy thác tín chấp cho hội viên vay phát triển kinh tế

Trong những năm qua, Hội nông dân huyện Krông Ana đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hội viên nông dân có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.

Ngân hàng chính xã hội huyện giải ngân nguồn vay tại xã Quảng Điền

Để thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện luôn bám sát các nội dung ủy thác, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, các văn bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp; chỉ đạo các cấp hội cơ sở, các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trực thuộc Hội quản lý thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác, đúng chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước, của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Hội cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị và các buổi sinh hoạt của các Chi hội ở cơ sở. Đến nay, có 100% cơ sở Hội đã thực hiện nhận uỷ thác với NHCSXH huyện được 126,6 tỷ đồng, giải quyết cho 2.859 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay. Cùng với việc làm cầu nối để bà con nhân dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách một cách nhanh nhất, các cấp Hội còn xây dựng mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả để tổ chức cho bà con nông dân tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; vận động hội viên nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có năng suất, hiệu quả kinh tế vào chăn nuôi sản xuất. Từ nguồn vốn vay của NHCSXH huyện đã tạo điều kiện và động lực khích lệ hội viên nông dân mạnh dạn đầu tư, tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;  xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực làm cho số hộ nông dân khá, giàu của huyện tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện tiếp tục phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện làm tốt công tác ủy thác nguồn vốn. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, đảm bảo 100% nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính Phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp Phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện tích cực cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để bà con có vốn tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ TK&VV, đảm bảo vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng và hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tăng cường chỉ đạo hội cấp cơ sở thực hiện tốt các nội dung ủy thác, tập trung công tác quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi; nêu gương người tốt việc tốt, các mô hình làm ăn kinh tế sử dụng vốn tín dụng chính sách mang lại hiệu quả cao./.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106