Cập nhật lúc: 30/01/2024

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 23/01/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên khối các cơ quan huyện. Về dự có đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề: Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Hội nghị nhằm mục đích quán triệt các nội dung cốt lõi, những điểm mới của các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, cấp ủy, các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và Nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Văn kiện này đảm bảo cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106