Cập nhật lúc: 30/10/2023

Đồ án quy hoạch chi tiết (rút gọn) tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị buôn Rung, thị trấn Buôn Trấp