Cập nhật lúc: 08/06/2022

Chương trình kiểm tra giám của BĐD HĐQT NHCSXH huyện năm 2022 tại xã Dur Kmăl

Ngày 8/6/2022, BĐD HĐQT NHCSXH huyện tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát về nguồn vốn vay ưu đãi trên địa bàn xã Dur Kmăl.

Tại đây đoàn đã kiểm tra, giám sát các nội dung như : việc tổ chức thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác;  việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Văn bản số 217-CV/HU ngày 29/7/2021 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/W của Ban Bí thư trên địa bàn các xã, thị trấn; việc triển khai chương trình Học sinh, sinh viên theo quyết định 157/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ.  Đánh giá chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn xã, thị trấn, công tác chỉ đạo thực hiện cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, tổng hợp rà soát đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo hàng năm để làm cơ sở cho việc bình xét cho vay. Công tác chỉ đạo Tổ thu hồi nợ cấp xã trong việc phối hợp với các đơn vị nhận cho vay uỷ thác đôn đốc xử lý thu hồi nợ quá hạn, các đối tượng chây ỳ;  Kiểm tra hoạt động của Tổ giao dịch lưu động tại xã, cụ thể: sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc bố trí hội trường giao dịch, phương án hỗ trợ bảo vệ và các phương tiện cần thiết khác cho tổ giao dịch lưu động NHCSXH huyện; Kiểm tra thời gian giao dịch theo lịch đã niêm yết; chất lượng họp giao ban tại điểm giao dịch, kiểm tra hoạt động của ban quản lý vốn tín dụng tại xã, công tác thu hồi nợ xấu, lãi tồn đọng, triển khai phát hành biên lai thu lãi tháng và thu tiết kiệm; Kiểm tra, giám sát hoạt động của các hội đoàn thể nhận uỷ thác cho vay trong việc: thành lập Tổ Tiết kiệm và vay vốn, bình xét cho vay, hướng dẫn tổ viên các kỹ năng, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, sử dụng vốn vay có hiệu quả, công tác kiểm tra giám sát của Hội đoàn thể đối với tổ TK&VV, kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ của Hội đoàn thể nhận ủy thác; Kiểm tra, giám sát đến các Tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn, kiểm tra tính công khai, dân chủ trong bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách, nhất là các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặt biệt khó khăn, kiểm tra việc sử dụng biên lai thu lãi, thu tiết kiệm.

Toàn cảnh chương trình kiểm tra giám sát

Qua kiểm tra giám sát, Đoàn kiểm tra, giám sát đã đánh giá cao việc thực hiện các nội dung kiểm tra của xã Dur Kmăl. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã có sự quan tâm sâu sát trong công tác chỉ đạo triển khai chính sách tín dụng ưu đãi và nâng cao hiệu quả hoạt động của NHCSXH trên địa bàn; việc sử dụng vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có hiệu quả tốt, không có trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn, kịp thời ngăn ngừa, xử lý các trường hợp xâm tiêu, chiếm dụng vốn, nợ quá hạn...xử lý rủi ro đúng đối tượng, đúng quy trình.

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106