Cập nhật lúc: 30/03/2022

Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I, năm 2022

Ngày 29/03/2022, Trung tâm Chính trị huyện Krông Ana tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2022. Dự có đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo đảng ủy các xã, thị trấn.

Đại biểu tham dự

Lớp học diễn ra từ ngày 29/03/2022 đến hết tháng 04 năm 2022 với 50 học viên của các cơ sở Đảng trên địa bàn huyện. Theo đó, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu 18 bài về: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; kinh tế hàng hóa; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – mô hình kinh tế tổng quát; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Đảng lãnh đạo 02 cuộc kháng chiến chống xâm lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc (1945-1975); Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-2011). Ngoài ra, các học viên còn được nghe thời sự, tình hình địa phương và tham gia nghiên cứu thực tế để đủ điều kiện thi đánh giá kết quả khóa học.

Đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Ana phát biểu quán triệt lớp học

 Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Ban Chỉ đạo lớp học cần thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ trong tổ chức và giảng dạy; các học viên cần nghiên cứu, học tập nghiêm túc để nắm vững những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Sau học tập, các học viên cần vận dụng những kiến thức vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau khi hoàn thành chương trình học, các học viên được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị, tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện để các học viên theo học các chương trình cao hơn hoặc được miễn học một số chương trình, chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định./.

H'Jim Hmok - H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106