Cập nhật lúc: 31/08/2022

Huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khoá X)

Ngày 23/8/2022, Huyện ủy Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Qua  15 triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư cho thấy, cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đã nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, xác định đây chính là cơ sở, điều kiện để đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được các cấp ủy đảng quan tâm. Đến nay, đội ngũ báo cáo viên của huyện, tuyên truyền viên cơ sở được củng cố, kiện toàn đi vào hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy gồm 18 đồng chí. Đội ngũ tuyên truyền viên các xã, thị trấn gồm: 208 đồng chí, Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở được cơ cấu theo hướng chú trọng chất lượng, cơ bản được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghịêp vụ và lý luận chính trị, có lập trường quan điểm vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch lành mạnh, năng lực tuyên truyền, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với công tác tuyên truyền miệng .

Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm tổ chức với nhiều hình thức phong phú. Đa số báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, bám sát định hướng để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và cung cấp thông tin có định hướng về những vấn đề thời sự của địa phương, trong nước, quốc tế tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa huyện, qua đó tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong xã hội; định hướng tư tưởng và hành động trong Nhân dân; góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kính - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện.  Qua đó, đã phát huy vai trò quan trọng của mình trong việc làm cầu nối giữa Đảng với nhân dân, không ngừng nỗ lực, cố gắng, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng cần tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, luôn xác định và coi công tác tuyên truyền miệng là trách nhiệm của cấp ủy, của cả hệ thống chính trị, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động, giải thích đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho quần chúng Nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên với chủ trương “hướng về cơ sở”.  Tiếp tục kiện toàn, củng cố hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo huyện trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương.

Nhân dịp này, Huyện ủy đã trao Giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương./.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106