Cập nhật lúc: 22/07/2023

Hội nghị sơ kết kết 6 tháng đầu năm 2023 việc thực hiện đề án 61 của huyện; sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về công tác và phong trào nông dân; hoạt động nhận ủy thác

Ngày 21/7/2023, Hội Nông dân huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị sơ kết kết 6 tháng đầu năm 2023 việc thực hiện đề án 61 của huyện; sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về công tác và phong trào nông dân; hoạt động nhận ủy thác.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Về dự có đại diện Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 61 đã chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 516/QĐ-TTg, ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ và được cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động triển khai thực hiện và đi vào cuộc sống, có tác dụng thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần củng cố, đổi mới và thúc đẩy hoạt động của các cấp Hội Nông dân và phong trào nông dân; làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các cấp Hội về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Một số cấp uỷ, chính quyền đã chủ động phối hợp và tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp trực tiếp thực hiện và tham gia thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn. Cơ chế, chính sách tạo điều kiện tăng nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh và phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đã có nhiều thành công, tạo niềm tin, phấn khởi và sự gắn bó với tổ chức Hội, vị thế Hội được nâng lên. Năm 2023, ngân sách huyện cấp 300.000.000đ, Ban Điều hành đang làm thủ tục giải ngân. Lũy kế của huyện đến thời điểm báo cáo là 2.722.983.000Đ, có 03 dự án đến hạn thu hồi Hội nông dân huyện tiếp tục triển khai cho các xã đăng ký và lập dự án tiếp tục giải ngân. Nhìn chung, các hộ được vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã và đang sử dụng nguồn vốn hiệu quả, giúp giải quyết việc làm cho cán bộ, Hội viên trên địa bàn, tăng thu nhập cho các hộ gia đình, cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Ông Y Tam Ê ban - Chủ tịch Hội Nông dân huyện quán triệt nội dung thảo luận

Đối với công tác và phong trào nông dân, trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội  Nông dân huyện xác định được những nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo cơ sở Hội thực hiện các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, thực hiện các nội dung có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; các phong trào bề nổi đã được triển khai rộng khắp từ huyện đến cơ sở;Triển khai kịp thời các hướng dẫn về hoạt động tuyên truyền, hoạt động kinh tế - xã hội. Cụ thể, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, hiện nay huyện có 5 HTX và 22 Tổ hợp tác do Hội Nông dân vận động thành lập. Hội Nông dân huyện phối hợp quản lý vốn vay ủy thác 71 tổ TK&VV với dư nợ hơn 134 tỷ đồng, giải quyết cho 2843 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, nợ quá hạn 170 triệu, chiếm 0,13% tổng số dự nợ. Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Krông Ana duy trì được được 9 tổ, với 98 hộ với số tiền là 3,540 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. Hội nông dân các cấp đã phối hợp với các Công ty phân bón Đại Nam và Công ty phân bón Kha Dung Bình… để hỗ trợ cho cán bộ, hội viên nông dân mua phân bón theo hình thức trả chậm 80 tấn…

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả mà Ban Chỉ đạo 61 và Hội Nông dân các cấp đã đạt được 6 tháng đầu năm 2023. Ông đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2023, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường chỉ đạo Cấp ủy, UBND các xã, thị trấn trong việc chỉ đạo, đôn đốc và tạo điều kiện về kinh phí để Hội Nông dân xã, thị trấn thực hiện tốt các chương trình, đề án do cấp trên triển khai…

 

H'Jim Hmok
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106