Cập nhật lúc: 05/12/2022

Hội nghị học tập, quán triệt, văn bản của Trung ương của tỉnh

Trong 2 ngày 23-24/11/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Ana tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, văn bản của Trung ương của tỉnh đợt IV năm 2022 cho cán bộ đảng viên và người lao động trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được quán triệt một số chuyên đề sau: Quán triệt Nghị quyết số 13- NQ/TU, ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Quán triệt Quy định số 65 – KL/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ chính trị về luân chuyển cán bộ; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII; Quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi các văn ban của Trung ương, của tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các văn bản của trung ương, của tỉnh tại cơ quan, đơn vị mình, qua đó tăng cường đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106