Cập nhật lúc: 05/04/2023

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Ana lần thứ 13(mở rộng)

Ngày 04/04/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (mở rộng) nhằm đánh giá thực hiện nhiệm quý I ,triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023 và triển khai một số nhiệm số nhiệm quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong quý I/năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội, quốc phòng an ninh của huyện đảm bảo đúng tiến độ các chỉ tiêu đề ra. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân trên 6.800 ha, đến nay đã thu hoạch được 412 ha, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát. Hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định. Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được triển khai. Trong quý đã giải ngân vốn ngân sách trên 20,8 tỷ đồng cho các công trình xây dựng (đạt 27,9% KH). Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Trong quý, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 38 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 22 đảng viên đủ thời gian dự bị. Huyện đã cử 9 cán bộ tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đảm bảo các quy định của Trung ương và Điều lệ Đảng, đảm bảo nắm tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến một số nội dung như: Dự thảo báo cáo tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2023, xây dựng chương trình nhiệm vụ quý II/ 2023; Đồ án điều chính quy hoạch chung đô thị Ea Na đến năm 2035;  Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai Kế hoạch số 44- KH/HU, ngày 28/3/2018 của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng; Chương trình số 25-CTr/TU, ngày 06/02/2018 của BTV Tỉnh ủy “ về công tác dân số trong tình hình mới”;Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai Kế hoạch số 50 – KH/HU, ngày 26/4/2018 của BTV Huyện ủy về thực hiện Chương trình số 24 – CTr/TU, ngày 6/2/2018 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20- NQQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng “ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục rà soát tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2023, tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023. Tăng cường công tác quản lý về tài nguyên, khoáng sản trường, xử lý nghiêm các trường hợp vì phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn đảm bảo hiệu quả.....

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106