Cập nhật lúc: 01/03/2024

UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2023 và công bố chỉ số CCHC cấp xã năm 2023

Ngày 29/2/2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2023 và công bố chỉ số CCHC cấp xã năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Kính – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Công chức, người hoạt động không chuyên trách tham mưu công tác CCHC.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2023, công tác CCHC tiếp tục được Cấp ủy, chính quyền huyện Krông Ana và cấp xã quan tâm chỉ đạo, các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch CCHC hằng năm của UBND huyện. Các kế hoạch liên quan đến CCHC của huyện và các xã, thị trấn được xây dựng và ban hành kịp thời; nhiệm vụ được phân công cụ thể, sản phẩm, thời gian, tiến độ hoàn thành được quy định rõ ràng. Công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức phù hợp. Công tác cải cách TTHC được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt, TTHC được niêm yết đầy đủ và công khai đúng quy định, tỷ lệ tiếp nhận trên Hệ thống iGate đạt 100%, tỷ lệ TTHC được giải quyết trước hạn cao, số TTHC trễ hẹn là không đáng kể và thực hiện xin lỗi đúng quy định. Không có phản ánh, kiến nghị về TTHC. Các quy định về cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ được thực hiện tốt. Công tác chuyển đổi số, tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin được thực hiện tốt; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin của huyện từng bước được đầu tư, ngày càng đáp ứng nhu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện, đáp ứng nhu cầu xử lý công việc của người dân và doanh nghiệp. Phòng Tư pháp và 100% xã, thị trấn đã thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ông Nguyễn Thanh Vũ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, kiến nghị các giải pháp khắc phúc khó khăn, tồn tại của năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Cụ thể, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, thống nhất giải pháp, biện pháp thực hiện cụ thể nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo các Kế hoạch. Chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền CCHC, tập trung tuyên truyền về Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ Bưu chính công ích và thanh toán trực tuyến; thực hiện đúng quy định về tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của người dân về TTHC và tinh thần, thái độ phục vụ của công chức tại Bộ phận một cửa của huyện và của cấp xã (bao gồm cả công chức, viên chức của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Bảo hiểm xã hội huyện và Công an huyện). Tiếp tục hướng dẫn, đôn dốc, theo dõi, đánh giá các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông; Dịch vụ công trực tuyến đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Làm tốt công tác khảo sát sự hài lòng của tổ chức, người dân tại Bộ phận Một cửa của huyện và trên Cổng thông tin điện tử của huyện để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nhằm cải thiện sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính. Tập trung chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; chứng thực điện tử bản sao từ bản chính trên cổng DVC quốc gia…

 

H'Jim Hmok
In Gửi Email

Các tin khác

  • Chưa có bài đăng
02623.637.106

02623.637.106