Cập nhật lúc: 05/12/2022

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2022

Ngày 29/11/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng -An ninh huyện Krông Ana tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 thuộc huyện năm 2022. Đến dự có ông Hoàng Minh Giám -  Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện.

Các học viên tham gia lớp học

Tham gia lớp học có hơn 50 học viên, trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 4 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh gắn với địa phương; Phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Bảo vệ an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng gắn với quốc phòng, an ninh; Dân tộc, tôn giáo và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng, chống chiến lược “ diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù đích đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Luật lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, các học viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức đã được nghiên cứu vào thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở cơ quan, đơn vị theo từng cương vị công tác.

H'Yi Êban
In Gửi Email
02623.637.106

02623.637.106